Monthly Archives: January 2019

“Chênh Vênh” / “Unsettled”

Tình bạn chúng tôi mỗi ngày một thắm thiết. Đôi khi bà vỗ vỗ lên vai tôi nói: “Nếu không có em thì ta chẳng đi tới đâu được nữa. Con cháu của ta đâu có lúc nào cũng cho ta hai bờ vai để ta nương tựa như em.” 

An Interview with She Who Has No Master(s)

Near the end of last February, I saw an event floating in my FB newsfeed entitled Soap for the dogs x She who has no master(s). It caught my eye because I noticed the names of three Viet women: Vi Khi Nao, Dao Strom, and Stacey Tran. I must go, I must support, were the words running through my head. […]

“Unsettled” / “Chênh Vênh”

A bilingual story by Trần Mộng Tú: … I exist, finally, but I am lonely. My beloved friend for so many years, where is she?…